Gemaakt op 13-12-2019
Bijgewerkt op 20-04-2022

Veelgebruikte termen bij zakelijke leningen die u zou moeten kennen

Voor iedereen die zich voor het eerst in een zakelijke lening verdiept, kan de terminologie nogal verwarrend zijn. Wij hebben een overzicht van de belangrijkste leenbegrippen gemaakt om u op weg te helpen.

Het is belangrijk dat u de begrippen die de leningverstrekker gebruikt, volledig begrijpt. Dat geldt voor alle terminologie, van het aanvraagformulier tot de uiteindelijke leningsovereenkomst. Als u de veelgebruikte begrippen goed kent, dan weet u wat u kunt verwachten in het contact met de leningverstrekker.

Laten we de meest gebruikte termen eens nader bekijken:

Werkkapitaal

Werkkapitaal is het geld dat uw bedrijf nodig heeft voor de dagelijkse activiteiten.

Rechtsvorm

De rechtsvorm van het bedrijf verwijst naar de categorie waar het bedrijf wettelijk onder valt. De manier waarop uw bedrijf binnen de wet zal worden behandeld, is afhankelijk van de rechtsvorm. Van een eenmanszaak tot een besloten vennootschap: voor ieder bedrijf, hoe groot of klein ook, moet een rechtsvorm worden gekozen.

Kasstroomoverzicht

Bij het opstellen van een kasstroomoverzicht noteert u alle kasinstromen en -uitstromen binnen uw bedrijf gedurende een bepaalde periode.

Winst- en verliesrekening

Een winst- en verliesrekening, of exploitatierekening, is een opsomming van alle inkomsten en onkosten van uw bedrijf gedurende een bepaalde periode.

Bij de aanvraag van zakelijke financiering moeten veel bedrijven een winst- en verliesrekening laten zien.

Respijtperiode

De respijtperiode is een vooraf vastgestelde tijdsduur vanaf het vervallen van de eigenlijke betaaldatum, waarin u de betaling alsnog zonder boete kunt voldoen.

Schuldfinanciering

Schuldfinanciering is een lening of enige andere manier van financiering voor uw bedrijf, waarbij u de hoofdsom plus rente over een langere periode terugbetaalt.

Leningsovereenkomst

Met termijn bedoelen we gewoonlijk de totale tijdsduur waarbinnen u de schuld die uw bedrijf op zich neemt, moet terugbetalen. Tegenwoordig bestaan er zakelijke leningen met allerlei termijnen: van slechts een paar weken tot wel 25 jaar.

Termijn

Leningverstrekkers gebruiken dit woord om te verwijzen naar de tijdsduur waarbinnen u de lening moet terugbetalen. Leentermijnen kunnen uiteenlopen van 3 maanden tot 25 jaar, afhankelijk van de financiële behoefte van uw bedrijf.

Kortetermijnlening

Een kortetermijnlening is een lening die snel moet worden terugbetaald. Meestal wordt hiermee binnen een jaar bedoeld. Maar er zijn ook leningverstrekkers die de term kortetermijnlening gebruiken voor een aflossingstermijn tot 2 jaar.

Kortetermijnfinanciering is makkelijker te krijgen en sneller te financieren, maar wel duurder dan langetermijnfinanciering.

Langetermijnlening

Binnen de zakelijke financiering wordt met 'lange termijn' doorgaans verwezen naar schulden die na meer dan een jaar worden afgelost.

Looptijd

Met de looptijd van een lening wordt verwezen naar de dag waarop u de laatste afbetaling voldoet. Als de hoofdsom en de rente op de lening zijn afbetaald, dan is de looptijd van de lening beëindigd.

Eenmanszaak

Een eenmanszaak of eenpersoonszaak is een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid, die bestaat uit één individu.

Herfinanciering

Bij herfinanciering van uw schuld betaalt u uw schuld af met een nieuwe, betere lening. Door uw schuld te herfinancieren, kunt u uw bedrijf geld besparen in de vorm van vermeden rente.

Hoofdsom

Spreken we over de hoofdsom in het kader van een zakelijke lening, dan wordt er verwezen naar het oorspronkelijke leenbedrag. Als uw bedrijf €100.000 leent, dan is de hoofdsom €100.000.

Ongedekt

Als we het over zakelijke leningen hebben, houdt 'ongedekt' in dat de schuld niet door een onderpand wordt gedekt.

Een ongedekte lening brengt meer risico met zich mee voor de leningverstrekker en is daarom vaak duurder voor de leningnemer. Het kan ook moeilijker zijn om in aanmerking te komen voor een ongedekte lening, omdat lenen aan uw bedrijf weinig zekerheid biedt. Als u de ongedekte zakelijke lening niet kunt terugbetalen, is het voor de leningverstrekker moeilijk om het verlies te compenseren. Bij een zakelijke lening met garantstelling is dat makkelijker.

Onderpand

Als u een lening moet dekken, kan dat met behulp van een onderpand. Een onderpand is simpelweg een waardevolle bezitting van u of van uw bedrijf (zoals onroerend goed, voertuigen, materieel, financiële rekeningen, enz.). De term onderpand verwijst naar het eigendom dat de leningverstrekker kan opeisen in het geval dat u de schuld niet af kunt lossen.

Gedekt

Als er bij zakelijke leningen wordt gesproken over gedekt, dan verwijst dit naar een schuld die is aangegaan met een pandrecht op uw bezittingen, ook wel zakelijke zekerheid genoemd. Als een lening een onderpand vereist, dan is het een gedekte lening.

Persoonlijke garantsteller

Een persoonlijke garantstelling is de wettelijke belofte van een individu tot het terugbetalen van het krediet verleend aan een bedrijf waarvoor hij/zij als bestuurder of partner optreedt. Het verlenen van een persoonlijke garantstelling houdt in dat indien het bedrijf de schuld niet langer kan aflossen, de garantsteller persoonlijk aansprakelijk wordt. De persoonlijke garantsteller biedt extra zekerheid voor kredietverleners, die ervan verzekerd willen zijn dat ze hun geld terugkrijgen.

Jaarlijks kostenpercentage

Dit is een exacte berekening die laat zien hoe duur het is om geld te lenen. Het jaarlijkse kostenpercentage neemt alle extra kosten in ogenschouw om te berekenen hoeveel een zakelijke lening elk jaar zal kosten.

Als u bijvoorbeeld een kasstroomoverzicht voor de afgelopen maand opstelt, dan noteert u alle inkomsten en kosten van uw bedrijf gedurende die hele periode.

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Debt, and Amortization, oftewel winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie)

Nog een manier om de financiële gezondheid van uw bedrijf uit te drukken en uw inkomsten te meten, waarbij u boekhoudbesluiten buiten beschouwing laat.

Vast rentetarief

Anders dan een variabel rentetarief, kan een vast rentetarief tijdens de duur van de lening niet worden gewijzigd.

Variabel rentetarief

Dit is een rentetarief dat gedurende de looptijd van de zakelijke lening met de marktrente kan meebewegen.

Boeterente

Boeterente is een term die u goed moet begrijpen.

Leningverstrekkers die met boeterente werken, soms ook neutraler 'tarief voor vervroegd aflossen' genoemd, brengen kosten in rekening als u de lening voor het eind van de looptijd afbetaalt.

Insolventie

Bij zakelijke leningen verwijst het begrip insolventie naar de situatie waarin een schuld niet kan worden terugbetaald.

Kredietlijn

Een kredietlijn is een manier van zakelijke financiering die op het gebruik van een creditcard lijkt. Het houdt in dat u toegang krijgt tot een bepaalde kredietlijn, waarvan u geld kunt opnemen tot een afgesproken kredietlimiet. U hoeft alleen het geleende bedrag terug te betalen.

Underwriting

Bij de underwriting van uw leenaanvraag controleert de leningverstrekker uw aanvraag en probeert hij te bepalen wat voor risico hij loopt als hij u een lening verstrekt.

Op basis van de uitkomsten van het underwritingproces zal worden bepaald of uw bedrijf een lening kan krijgen en zo ja, voor welke leenvoorwaarden u in aanmerking komt.

 

Wij raden u aan om objectief naar uw bedrijf en uw financiën te kijken, voordat u een zakelijke leningsovereenkomst ondertekent. U moet begrijpen dat de mogelijkheid bestaat dat uw bedrijfsplannen mislukken, ondanks uw beste inspanningen en intenties. Neem alle mogelijke manieren door waarop elke voorwaarde uw bedrijf en uw persoonlijke financiën over de gehele linie kan beïnvloeden.

Bij CapitalBox kunt u in een paar minuten online een zakelijke lening aanvragen en u kunt zelfs dezelfde dag al antwoord ontvangen. Iedere Nederlandse ondernemer met een zakelijke bankrekening en een bedrijf dat minimaal 12 maanden actief is kan in aanmerking komen voor werkkapitaal met een aflossingsperiode tot 18 maanden.