Privacybeleid

In deze uitgangspunten voor Verwerking van de Persoonsgegevens van de bevoegde vertegenwoordiger(s) van Klanten (hierna ook uitgangspunten) wordt beschreven hoe CapitalBox Persoonsgegevens van de bevoegde vertegenwoordigers van haar Klanten en andere Betrokkenen (hierna ook u) verwerkt in verband met de door CapitalBox aangeboden diensten. De uitgangspunten zijn van toepassing indien de Klant gebruikt maakt of heeft gemaakt of heeft aangegeven voornemens te zijn om gebruik te maken van, of indien de Klant of een andere Betrokkene anderszins verband houdt met, de door CapitalBox aangeboden producten of diensten, ook voordat deze uitgangspunten in werking treden.

 

1. Definities

1.1. Bevoegde vertegenwoordiger(s) van de Klant – Een natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, die gebruik maakt of heeft gemaakt of heeft aangegeven voornemens te zijn gebruik te maken van de door CapitalBox aangeboden producten en diensten of om een borgstellings- of garantieovereenkomst aan te gaan.

1.2. Klant – rechtspersoon die een lening aanvraagt.

1.3. Overeenkomst – Een tussen CapitalBox en de Klant afgesloten overeenkomst.

1.4. Regelgeving op het gebied van Gegevensbescherming – Alle toepasselijke wet- en regelgeving waarin de verwerking van Persoonsgegevens wordt geregeld, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de AVG;

1.5. CapitalBox – CapitalBox AB, Linnégatan 22, 114 47 Stockholm, Sweden, phone 020 018 00 20, e-mail support@capitalbox.nl

1.6. Ferratum-groep – CapitalBox tezamen met vennootschappen waarvan CapitalBoxs moedermaatschappij Ferratum Oyj (Fins Handelsregister nr. 1950969-1, adres Ratamestarinkatu 11 A, Helsinki, Republiek Finland) direct of indirect meerderheidsaandeelhouder is;

1.7. AVG – Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming);

1.8. Persoonsgegevens – Alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare Persoon (Betrokkene).;

1.9. Verwerking – Elke, al dan niet geautomatiseerde, activiteit of reeks activiteiten die wordt verricht met betrekking tot Persoonsgegevens of sets Persoonsgegevens, zoals verzameling, vastlegging, opslag, wijziging, het verlenen van toegang, het opvragen van informatie, doorgifte, inzage, etc.

 

2. Verwerkingsverantwoordelijke

2.1. CapitalBox is verantwoordelijk voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens en moet als zodanig worden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke op grond van de AVG.

2.2. Op de Verwerking van uw Persoonsgegevens is het recht van Nederland van toepassing.

 

3. Verzameling van uw Persoonsgegevens

3.1. CapitalBox verzamelt uw Persoonsgegevens als volgt:

3.1.1. Indien u de bevoegde vertegenwoordiger(s) van de Klant bent, verstrekt u uw Persoonsgegevens rechtstreeks aan CapitalBox of heeft CapitalBox uw Persoonsgegevens verzameld bij uw eerder gebruik van haar diensten als de Klant een lening aanvraagt of CapitalBox verzoekt om andere diensten te verlenen dan wel uit externe bronnen als de Klant een lening aanvraagt of CapitalBox verzoekt om andere diensten te verlenen. Onder die externe bronnen worden mede begrepen openbare en particuliere registers (zoals kredietbureaus, namelijk EDR en Graydon) die CapitalBox inschakelt om de Klant en u te identificeren en uw identiteit te controleren en krediet- en risicobeoordelingen uit te voeren. De benodigde Persoonsgegevens zijn afhankelijk van de diensten die u vraagt, bijvoorbeeld of u een lening aanvraagt, geld in deposito geeft of handelt als persoonlijke garantsteller.

3.1.2. Indien u de bevoegde vertegenwoordiger(s) van de Klant bent en een garantie- of borgstellingsovereenkomst aangaat, worden uw Persoonsgegevens gewoonlijk aan ons verstrekt door de Klant die de lening aanvraagt.

3.1.3. Daarnaast verzamelen wij automatisch Persoonsgegevens als u gebruik maakt van de website van CapitalBox. Die Verwerking wordt nader toegelicht in ons Cookie beleid, te vinden op www.capitalbox.nl/cookies.

3.2. De Persoonsgegevens die worden verzameld zijn noodzakelijk voor de hierna toegelichte doeleinden, rekening houdend met de aard van de door CapitalBox aangeboden diensten en producten en de noodzaak om de identiteit van de Klanten en hun kredietwaardigheid en betrouwbaarheid voldoende vast te stellen.

 

4. Persoonsgegevens die worden Verwerkt

4.1. CapitalBox verwerkt de Persoonsgegevens van de bevoegde vertegenwoordiger(s) van de Klant ten behoeve van het aangaan en nakomen van de Overeenkomst met de Klant. Dit omvat mede de behoorlijke vaststelling van de identiteit van de Klant en het uitvoeren van krediet- en risicocontroles en -beoordelingen met betrekking tot de Klant om vast te stellen of en op welke voorwaarden de Overeenkomst met de Klant kan worden aangegaan. De rechtsgrond voor die Verwerking wordt gevormd door het aangaan en nakomen van de Overeenkomst met de Klant, alsmede de rechtmatige belangen van CapitalBox om er zeker van te zijn dat de Klant en de bevoegde vertegenwoordigers(s) van de Klant betrouwbaar en kredietwaardig is, alsmede om aan haar verschuldigde bedragen te incasseren, en de verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving die volgen uit toepasselijke wetgeving, daaronder begrepen wet- en regelgeving met betrekking tot kredietinstellingen, zoals meldplichten jegens toezichthouders, regelgeving ter voorkoming van witwassen (AML) en financieren van terrorisme, en regelgeving ter behoorlijke vaststelling van de identiteit van de Klant (KYC) en het vaststellen van de betrouwbaarheid en kredietwaardigheid van de Klant.

4.2. In verband met het voorgaande verwerkt CapitalBox de volgende Persoonsgegevens:

4.2.1. identiteitsgegevens (zoals naam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, gegevens en kopie van identiteitsbewijs, resultaten van gezichts-/ID-herkenning, foto, handtekening, adres);

4.2.2. contactgegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, voertaal);

4.2.3. bankgegevens (zoals bank-ID, naam bank, rekeninghouder, rekeningnummer);

4.2.4. beroepsgegevens (zoals (voormalige) werkgever en functie);

4.2.5. financiële gegevens (zoals salaris, inkomen, activa, passiva, vastgoedobjecten);

4.2.6. gegevens betreffende de oorsprong van activa (zoals gegevens betreffende werkgever, transactiepartners, bedrijfsactiviteiten en daadwerkelijk begunstigde, gegevens waaruit de herkomst van uw inkomsten en vermogen blijkt);

4.2.7. gegevens betreffende kredietwaardigheid/betrouwbaarheid (zoals gegevens betreffende betalingsgedrag, schade berokkend aan CapitalBox of anderen, gegevens waarmee CapitalBox haar duediligencemaatregelen kan treffen met betrekking tot voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, en om zeker te zijn van naleving van internationale sancties, zoals het doel van de zakelijke relatie en of de Klant of de vertegenwoordiger van de Klant een politiek prominente persoon is);

4.2.8. gegevens die zijn verkregen bij de nakoming van een verplichting uit hoofde van de wet (zoals informatie die is ontvangen uit verzoeken om inlichtingen van opsporingsorganen, notarissen, belastingdiensten, rechters en deurwaarders);

4.2.9. communicatiegegevens (zoals e-mails);

4.2.10. inloggegevens voor het account op de website van CapitalBox;

4.2.11. gegevens met betrekking tot de diensten (zoals nakoming van de overeenkomst of verzuim daartoe, transactiegeschiedenis, ingediende aanvragen, verzoeken en klachten).

4.3. Daarnaast verwerkt CapitalBox Persoonsgegevens die zijn verzameld ten behoeve van het volgende:

4.3.1. nakoming van de verplichtingen van CapitalBox die voortvloeien uit de wet (bijvoorbeeld regelgeving ter voorkoming van witwassen (AML) en financieren van terrorisme en regelgeving ter behoorlijke vaststelling van de identiteit van de Klant en de bevoegde vertegenwoordiger(s) van de Klant (KYC) en de betrouwbaarheid en kredietwaardigheid van de Klant);

4.3.2. bescherming van de rechten van CapitalBox (het vaststellen en uitoefenen van en voeren van verweer tegen rechtsvorderingen). De rechtsgrond voor die Verwerking wordt gevormd door de rechtmatige belangen van CapitalBox;

4.3.3. beoordeling van de kwaliteit van de diensten van CapitalBox, daaronder begrepen klantenservice en service op het gebied van kwaliteitszorg. De rechtsgrond voor die Verwerking wordt gevormd door het rechtmatige belang van CapitalBox voor het evalueren en ontwikkelen van de kwaliteit van haar klantenservice.

 

5. Verwerking op basis van toestemming

5.1. CapitalBox verwerkt de Persoonsgegevens ook op basis van toestemming (bijvoorbeeld voor direct marketing-doeleinden en voor het uitvoeren van marktonderzoek, het opstellen van statistische onderzoeksrapporten en het analyseren van klantengroepen, marktaandelen van producten en diensten en andere financiële indicatoren, alsmede rapportage en risicobeheer om een beter inzicht te krijgen in de verwachtingen van de Klant en voor het ontwikkelen van de modellen, producten, diensten en processen van CapitalBox).

5.2. Indien Verwerking plaatsvindt op basis van toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door contact op te nemen met CapitalBox via onderstaande contactgegevens. Wij merken op dat intrekking van toestemming de rechtmatigheid van de Verwerking op basis van die toestemming voordat deze werd ingetrokken onverlet laat.

5.3. Ook voor wat betreft direct marketing-uitingen die per e-mail worden ontvangen, kunt u uw toestemming intrekken en aangeven dat u niet langer e-mails wilt ontvangen door te klikken op de knop ‘afmelden’ onderaan elke e-mail.

5.4. Zie ook verderop.

 

6. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

6.1. CapitalBox neemt beslissingen op basis van profilering en/of geautomatiseerde besluitvorming bij het geheel of gedeeltelijk accepteren of afwijzen van de leningaanvraag van de Klant.

6.2. De beslissing wordt genomen op basis van informatie die wordt ontvangen van de Klant en de bevoegde vertegenwoordiger(s) van de Klant in de aanvraag, informatie die wordt ontvangen van externe bronnen, zoals openbare en particuliere registers en andere derden, alsmede het eerdere betalingsgedrag van de Klant bij CapitalBox. Er worden geen bijzondere categorieën van Persoonsgegevens (zoals gegevens over gezondheid, genetische gegevens) verwerkt.

6.3. Profilering en/of geautomatiseerde besluitvorming zijn noodzakelijk om de Overeenkomst te kunnen aangaan, alsmede om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen van CapitalBox met betrekking tot de behoorlijke vaststelling van de identiteit van de Klant, het beoordelen van de kredietwaardigheid van de Klant, fraudepreventie en voorkoming van witwassen. CapitalBox maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming bij het vaststellen van de identiteit van de Klant en of u betrouwbaar en kredietwaardig bent en in staat bent om uw verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen. CapitalBox maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming om eerlijke en verantwoorde beslissingen te nemen met betrekking tot kredietverlening. CapitalBox zal geen lening verstrekken en kan een aan de Klant verstrekte lening opzeggen indien zij ontdekt dat de Klant betalingsproblemen heeft of CapitalBox onware informatie heeft verstrekt. CapitalBox maakt ook gebruik van geautomatiseerde besluitvorming om het risico van menselijke fouten, discriminatie en misbruik van bevoegdheid terug te dringen, alsmede om sneller beslissingen te kunnen nemen, rekening houdend met de hoeveelheid aanvragen die CapitalBox ontvangt.

6.4. Aangezien geautomatiseerde besluitvorming kan voorkomen, is het mogelijk dat de Klant niet in aanmerking komt voor een lening. De kredietbeoordelingsmethoden van CapitalBox worden regelmatig getest om er zeker van te zijn dat deze eerlijk, doelmatig en onbevooroordeeld blijven. Indien de Klant de genomen beslissing echter wenst aan te vechten, kan de bevoegde vertegenwoordiger(s) van de Klant contact opnemen met CapitalBox via onderstaande contactgegevens.

6.5. CapitalBox maakt ook gebruik van profilering om beslissingen te nemen op basis van de financiële gegoedheid van de Klant bij het gebruik van de diensten van CapitalBox over de vraag of CapitalBox op eigen initiatief (door middel van direct marketing, mits de bevoegde vertegenwoordiger(s) van de Klant daarvoor toestemming heeft gegeven) een hoger leningsbedrag of andere diensten zal aanbieden aan de Klant met wie zij reeds een Overeenkomst heeft gesloten. De rechtsgrond voor die Verwerking wordt gevormd door het rechtmatige belang van CapitalBox om haar producten te promoten. Daardoor is het mogelijk dat sommige Klanten die aanbiedingen niet ontvangen. Die profilering heeft echter geen rechtsgevolgen voor de Klant en treft de Klant ook anderszins niet in aanmerkelijke mate, aangezien de profilering niet van invloed is op de reeds bestaande Overeenkomst en de Klant de mogelijkheid heeft om op eigen initiatief een nieuwe lening aan te vragen.

 

7. Gegevensverwerkers

7.1. CapitalBox maakt gebruik van zorgvuldig geselecteerde dienstverleners (gegevensverwerkers) bij de Verwerking van de Persoonsgegevens van de bevoegde vertegenwoordiger(s) van de Klant. Daarbij blijft CapitalBox volledig verantwoordelijk voor uw Persoonsgegevens.

7.2. CapitalBox maakt gebruik van de volgende categorieën van gegevensverwerkers: (juridisch) adviseurs, andere entiteiten binnen de Ferratum-groep, providers van gegevensopslag, dienstverleners op het gebied van marketing en marktonderzoek, dienstverleners op het gebied van e-mail en SMS gateway, dienstverleners op het gebied van identificatie en certificatie, incassobureaus, betalingsdienstaanbieders, en dienstverleners op het gebied van kredietbeoordeling en kredietcontrole.

 

8. Derden

8.1. CapitalBox verstrekt uw Persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dat in dit document is aangegeven, indien dat is vereist op grond van het toepasselijk recht (bijvoorbeeld indien CapitalBox verplicht is om Persoonsgegevens te verstrekken aan de autoriteiten) of met uw toestemming.

8.2. Wij verstrekken uw Persoonsgegevens aan de volgende derden:

8.2.1. Bevoegde vertegenwoordigers van de Klant die garant staan voor uw verplichtingen jegens CapitalBox (garant, borg). De rechtsgrond voor die verstrekking wordt gevormd door de rechtmatige belangen van CapitalBox om nakoming van de Overeenkomst zeker te stellen;

8.2.2. Klanten voor wier verplichtingen u garant staat. De rechtsgrond voor die verstrekking wordt gevormd door de rechtmatige belangen van CapitalBox om nakoming van de Overeenkomst zeker te stellen;

8.2.3. Personen die databanken bijhouden van betalingsverzuim. De rechtsgrond voor die verstrekking wordt gevormd door de rechtmatige belangen van CapitalBox om nakoming van de Overeenkomst zeker te stellen en de rechtmatige belangen van derden om de kredietwaardigheid van de Klant te kunnen beoordelen;

8.2.4. Incassobureaus. De rechtsgrond voor die verstrekking wordt gevormd door de rechtmatige belangen van CapitalBox om nakoming van de Overeenkomst zeker te stellen;

8.2.5. De accountants van CapitalBox. De rechtsgrond voor die verstrekking wordt gevormd door de wettelijke verplichtingen van CapitalBox;

8.2.6. De toezichthouders van CapitalBox. De rechtsgrond voor die verstrekking wordt gevormd door de wettelijke verplichtingen die gelden voor CapitalBox;

8.2.7. andere groepsentiteiten van Ferratum. De wettelijke basis voor dergelijk deling wordt gevormd door de rechtmatige belangen van CapitalBox en Ferratum Group om zeker te stellen dat het contract wordt uitgevoerd en het rechtmatig belang van de cliënt om ervoor te zorgen dat de door CapitalBox verleende diensten passend en evenredig zijn;

8.2.8. Marketingpartners van CapitalBox. De wettelijke basis voor dergelijke deling wordt gevormd door de rechtmatige belangen van CapitalBox en zijn marketing partner om de kwaliteit en uitvoering van de marketingcampagne zeker te stellen.

 

9. Doorgifte van Persoonsgegevens buiten de EER

9.1. CapitalBox geeft Persoonsgegevens door (daaronder begrepen het verlenen van toegang) aan entiteiten binnen de Ferratum-groep en andere ontvangende entiteiten buiten de Europese Economische Ruimte, bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten van Amerika, Canada, India. Dit omvat mede het verlenen van toegang tot Persoonsgegevens vanuit die landen. CapitalBox doet dit echter uitsluitend indien zij daarvoor een rechtmatige grondslag heeft, daaronder begrepen aan een ontvanger die: (i) zich bevindt in een land dat een passend beschermingsniveau voor Persoonsgegevens biedt; of (ii) op grond van een document dat de Europese voorschriften voor doorgifte van Persoonsgegevens buiten de EU dekt.

9.2. Voor nadere informatie over de doorgifte van Persoonsgegevens buiten de EU kunt u contact opnemen met CapitalBox via onderstaande contactgegevens.

 

10. Bewaring van gegevens

10.1. CapitalBox bewaart uw Persoonsgegevens in overeenstemming met richtsnoeren in de branche voor zo lang als dat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of voor zo lang als dat nodig is voor de bescherming van haar rechten of voor zover lang als is vereist op grond van toepasselijke wetgeving. Wij merken op dat de Persoonsgegevens, als dezelfde Persoonsgegevens voor verschillende doeleinden worden Verwerkt, zullen worden bewaard voor de langst toepasselijke termijn. De maximum toepasselijke termijn is de verjaringstermijn voor vorderingen uit hoofde van transacties, te weten maximaal 10 jaar na de datum van de laatste transactie of, indien dat later is, opheffing van de rekening.

 

11. Uw rechten

11.1. Voor zover dat is voorgeschreven op grond van de toepasselijke Regelgeving op het gebied van Gegevensbescherming hebt u alle rechten van een Betrokkene met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Dit omvat mede het recht:

11.1.1. om toegang te vragen tot uw Persoonsgegevens;

11.1.2. een kopie van uw Persoonsgegevens te verkrijgen;

11.1.3. onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens met betrekking tot u te rectificeren;

11.1.4. op wissing van uw Persoonsgegevens;

11.1.5. op beperking van de Verwerking van uw Persoonsgegevens;

11.1.6. op overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens;

11.1.7. van bezwaar tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens op basis van uw rechtmatige belang indien dat zwaarder weegt en indien uw Persoonsgegevens worden Verwerkt voor direct marketingdoeleinden;

11.1.8. indien u meent dat uw rechten zijn geschonden, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij:

- de klantenservice van CapitalBox; of

- de functionaris gegevensbescherming van CapitalBox; of

- de Autoriteit Persoonsgegevens; of

- de rechter indien u meent dat uw rechten zijn overtreden.

11.2. Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met CapitalBox via onderstaande contactgegevens.

11.3. Wij merken op dat u bepaalde rechten kunt uitoefenen door in te loggen op uw account bij CapitalBox.

 

12. Wijziging van deze uitgangspunten

12.1. In geval van wijzigingen in de praktijken van CapitalBox op het gebied van Verwerking van Persoonsgegevens of als deze uitgangspunten op grond van het toepasselijk recht, de rechtspraak of richtsnoeren van bevoegde autoriteiten moeten worden gewijzigd, heeft CapitalBox te allen tijde het recht deze uitgangspunten eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal CapitalBox u per e-mail op de hoogte stellen, uiterlijk één maand voordat de wijzigingen in werking treden.

 

13. Contact

13.1. Indien u vragen hebt over de Verwerking van uw Persoonsgegevens door CapitalBox of uw rechten als Betrokkene wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen via bovenstaande contactgegevens.

13.2. CapitalBox heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld met wie u daarover ook contact kunt opnemen via de volgende contactgegevens: dpo@capitalbox.nl.